Algemene Voorwaarden Koi-Kiyoubai.nl

Deze Algemene Voorwaarden (zoals hieronder gedefinieerd) zijn van toepassing op het gebruik van de dienst (zoals hieronder gedefinieerd). Lees deze Algemene Voorwaarden zorgvuldig, zodat u weet wat uw rechten en plichten zijn wanneer u gebruik maakt van de dienst. Indien u enig gebruik maakt van de dienst of het hokje “Ja, ik ga akkoord met de algemene voorwaarden en ben mij bewust van de werkwijze” tijdens het registratieproces aanvinkt, aanvaardt u gebonden te zijn aan deze Algemene Voorwaarden, en wordt u aangemerkt als Bieder (zoals hieronder gedefinieerd).

Artikel 1 Definities
1.1 In deze Algemene Voorwaarden hebben de volgende begrippen, de volgende betekenis, ongeacht of deze in meervoud of enkelvoud worden gebruikt:
a. Aanbieder:  Koi-Kiyoubai
b. Account: de persoonlijke sectie gecreëerd door de Bieder wanneer hij/zij zich aanmeldt voor de dienst, welke sectie door hem/haar wordt beheerd, en waarop hij/zij zijn/haar (Persoons)gegevens heeft ingevoerd;
c. Algemene Voorwaarden:  deze algemene voorwaarden van Koi-Kiyoubai;
d. Bieder:  de consument die gebruik maakt van de Dienst;
e. Dienst: de dienst van Koi-Kiyoubai, bestaande uit het via de website aanbieden van een platform om koi-veilingen te faciliteren;
f. Inloggegevens: de gebruikersnaam en het wachtwoord waarmee de Bieder kan inloggen op zijn/haar Account;
g. Intellectuele Eigendomsrechten: alle rechten van intellectuele eigendom en daarmee verwante rechten, zoals auteursrecht, merkrecht, octrooirecht, modelrecht, handelsnaamrecht, databankrecht en naburige rechten, alsmede domeinnamen en rechten op knowhow;
h. Persoonsgegevens: alle gegevens die direct of indirect herleidbaar zijn tot een natuurlijk persoon;
i. Privacy Beleid: het beleid van Koi-Kiyoubai ten aanzien van de verwerking van Persoonsgegevens verkregen via de Dienst, beschikbaar op www.Koi-Kiyoubai.nl/veiligheid-en-privacy;
j. Veiling: de veiling die door Aanbieder via de Dienst aan Bieder wordt aangeboden;
k. Koi-Kiyoubai V.O.F. kantoorhoudende te Rotterdam aan deZuiderhagen 28 en ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 63839652;
l. Veilingkosten: de vergoeding aan Koi-Kiyoubai voor gebruik van de Dienst te betalen door Bieder bij het winnen van de Veiling;
m. Website: de website van Koi-Kiyoubai: en alle achterliggende pagina’s.

Artikel 2 Toepasselijkheid
2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Koi-Kiyoubai diensten van welke aard dan ook aan Bieder levert, waaronder mede begrepen ieder gebruik van en toegang tot de Website en/of de Dienst door de Bieder, tenzij tussen Bieder en Koi-Kiyoubai uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
2.2 Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van Bieder worden door Koi-Kiyoubai uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.3 Indien bepalingen uit de Algemene Voorwaarden strijdig blijken te zijn met bepalingen uit een overeenkomst tussen Bieder en Koi-Kiyoubai, dan prevaleren de bepalingen uit die overeenkomst.
2.4 Afwijkingen en aanvullingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk tussen Bieder en Koi-Kiyoubai zijn overeengekomen, onverlet het recht van Koi-Kiyoubai om te allen tijde de Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
2.5 Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig is, of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverminderd van kracht blijven. In dat geval zullen Koi-Kiyoubai en Bieder in overleg treden met als doel de nietige of vernietigde bepalingen te vervangen door nieuwe bepalingen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige of vernietigde bepalingen in acht wordt genomen.
2.6 De meest actuele Algemene Voorwaarden zijn op de Website te vinden of worden tijdens het gebruik van de Dienst onder aandacht van de Bieder gebracht. Indien een wijziging of aanvulling de rechten of verplichtingen van de Bieder op significante wijze beïnvloedt, zal Koi-Kiyoubai de Bieder hiervan door middel van een e-mail aan de Bieder op de hoogte brengen, dan wel deze wijzigingen duidelijk zichtbaar aankondigen op de homepage van de Website.
2.7 Indien de Bieder het gebruik van de Dienst voortzet na wijziging of aanvulling van de Algemene Voorwaarden, accepteert de Bieder daarmee de gewijzigde of aangevulde Algemene Voorwaarden onherroepelijk. Indien de Bieder niet instemt met de gewijzigde of aangevulde Algemene Voorwaarden, is zijn/haar enige mogelijkheid om de Dienst niet meer te gebruiken en zijn/haar Account te verwijderen. Koi-Kiyoubai raadt de Bieder dan ook aan om deze Algemene Voorwaarden regelmatig te raadplegen.
2.8 Onverminderd eventueel voor Koi-Kiyoubai bestaande wettelijke verplichtingen om een overeenkomst tussen Bieder en Koi-Kiyoubai voor het gebruik van de Website en de Dienst te bewaren, is Koi-Kiyoubai niet verplicht om een eventueel gearchiveerde overeenkomst voor Bieder toegankelijk te houden.

Artikel 3 Dienst
3.1 Koi-Kiyoubai brengt vraag en aanbod via de Dienst bij elkaar. Bieder accepteert dat Koi-Kiyoubai op geen enkele wijze betrokken is bij de informatie en activiteiten die Bieders en Aanbieders via de Dienst toegankelijk maken respectievelijk verrichten. Koi-Kiyoubai is nooit partij bij een overeenkomst die de Bieder onderling, met een Aanbieder of met een derde aangaan.
3.2 Koi-Kiyoubai houdt geen toezicht op de rechtmatigheid van de aangeboden producten en/of diensten, en/of de handelingsbekwaamheid en bevoegdheid van Bieders en Aanbieders.
3.3 Op producten en/of diensten die via de Dienst worden aangeboden kunnen de gebruiksvoorwaarden van de betreffende partij van toepassing zijn. Koi-Kiyoubai heeft geen zeggenschap over de toepassing of inhoud daarvan, en is daar niet verantwoordelijk voor.
3.4 Eventuele geschillen tussen Bieders onderling, met Aanbieders of met derden dient de Bieder zelf op te lossen. Koi-Kiyoubai is daar geen partij bij.
3.5 De Bieder aanvaardt dat de Dienst alleen de functionaliteit en overige eigenschappen bevat zoals Bieder die aantreft in de Dienst op het moment van gebruik (“as is basis”). Koi-Kiyoubai garandeert niet dat de Dienst te allen tijde en zonder onderbrekingen of storingen toegankelijk zal zijn, noch dat de Dienst foutloos en/of volledig wordt geleverd. Storingen in de Dienst kunnen mede, doch niet uitsluitend, optreden als gevolg van storingen in de internet- en/of telefonieverbinding, door virussen of fouten/gebreken.
3.6 Bieder is verantwoordelijk voor het voldoen aan de technische en functionele vereisten voor toegang tot en gebruik van de Dienst, en de kosten hiervan komen voor eigen rekening van Bieder. Het gebruik van de Dienst, alsmede het gebruik van elektronische communicatiemiddelen om toegang te krijgen tot en gebruik te maken van de Dienst, is voor rekening en risico van de Bieder. Het risico van verlies, diefstal of beschadiging van enige gegevens wordt te allen tijde gedragen door de Bieder.
3.7 De Wet Koop op Afstand is niet van toepassing op de koop op afstand via de Dienst, op basis van de wettelijk toegestane uitzondering genoemd in artikel 7:46b lid 2 sub b van het Burgerlijk Wetboek.

Artikel 4 Aanmelden voor de Dienst
4.1 Om gebruik te kunnen maken van de Dienst, dient Bieder een Account aan te maken.
4.2 In beginsel kan iedereen zich aanmelden als Bieder bij Koi-Kiyoubai. Indien de Bieder jonger dan 16 jaar is, heeft hij/zij de toestemming van zijn/haar wettelijke vertegenwoordiger(s) nodig (zijn/haar voogd of (één van) zijn/haar ouders). De Bieder staat er voor in dat hij/zij inderdaad 16 jaar of ouder is of dat hij/zij de toestemming van zijn/haar wettelijke vertegenwoordiger(s) heeft gekregen voor het aanmaken van het Account en gebruik van de Dienst.
4.3 De Bieder garandeert dat de (Persoons)gegevens die hij heeft ingevuld bij het aanmaken van zijn/haar Account te allen tijde compleet, waarheidsgetrouw en up-to-date zijn. Het is niet toegestaan een Account op naam van een ander aan te maken en/of valse gegevens te verstrekken. Tijdens de registratie van het Account moet de Bieder een gebruikersnaam en wachtwoord opgeven, waarmee toegang kan worden verkregen tot de Account. Deze gebruikersnaam en wachtwoord vormen tevens de Inloggegevens tot de Dienst.
4.4 De Inloggegevens zijn persoonlijk. De Bieder moet deze Inloggegevens strikt vertrouwelijk houden en deze Inloggegevens met bekwame zorg gebruiken. Gebruik van de Inloggegevens is volledig voor risico en verantwoordelijkheid van Bieder. Bieder vrijwaart Koi-Kiyoubai tegen iedere claim, procedure, verlies of schade gebaseerd op ieder gebruik, misbruik of onbevoegd gebruik van de Inloggegevens. Zodra Bieder weet, of redenen heeft om te veronderstellen, dat Inloggegevens in de handen zijn gevallen van (een) onbevoegd persoon(en), dient Bieder Koi-Kiyoubai daarvan op de hoogte te stellen, onverminderd de verplichting van Bieder om zelf direct effectieve maatregelen te nemen.
4.5 Koi-Kiyoubai behoudt zich het recht voor de registratie- en inlogprocedure en/of de Inloggegevens te veranderen indien zij dit noodzakelijk acht in het belang van het functioneren van de Dienst.

Artikel 5 Gebruik van de Dienst
5.1 De Bieder vrijwaart Koi-Kiyoubai tegen iedere aanspraak van Aanbieders en/of andere derden, welke verband houdt met niet complete, niet waarheidsgetrouwe en/of niet up-to-date zijnde (Persoons)gegevens, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de situatie waarin de Bieder foutieve Account gegevens heeft opgegeven.
5.2 Elk gebruik van de Dienst en de Website komt voor risico, rekening en verantwoordelijkheid van de Bieder.
5.3 Door gebruik te maken van de Dienst garandeert de Bieder dat:
a. hij bevoegd is gebruik te maken van de Dienst, in overeenstemming met deze Algemene Voorwaarden;
b. de gegevens die de Bieder ter beschikking stelt:
i. geen negatieve effecten kunnen hebben op de eer en goede naam van Koi-Kiyoubai, aan haar gelieerde ondernemingen en/of haar bestuurders; en
ii. niet in strijd zijn met enige wet- of regelgeving of met deze Algemene Voorwaarden;
iii. geen inbreuk maken op enige rechten van derden, waaronder begrepen maar niet beperkt tot Intellectuele Eigendomsrechten en privacyrechten en evenmin anderszins onrechtmatig is jegens derden of Koi-Kiyoubai.
c. hij/zij geen virussen, Trojaanse paarden, wormen, bots of andere software zal gebruiken, die schade kunnen toebrengen aan de Dienst, de Dienst ontoegankelijk kunnen maken of bedoeld zijn om technische beschermingsmaatregelen te omzeilen;
d. hij/zij geen handelingen zal verrichten die een onredelijk en/of disproportioneel beslag leggen op de infrastructuur van de Dienst en/of de functionaliteit van de Dienst belemmeren; en/of
e. hij/zij geen applicaties zal gebruiken die de Dienst monitoren, manipuleren en/of (delen van) de Dienst kopiëren.
5.4 Koi-Kiyoubai heeft geen bemoeienis met en is niet aansprakelijk en/of verantwoordelijk voor de inhoud van Koi-veilingen, Biedingen en andere informatie die via de Dienst of de Website wordt verstrekt dan wel voor enige andere informatie die via de Dienst of de Website door derden wordt verstrekt. Koi-Kiyoubai aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade als gevolg van omstandigheden die buiten haar dienstverlening vallen. Koi-Kiyoubai is geen partij bij, en kan derhalve niet aansprakelijk worden gesteld voor schade voortvloeiend uit, enige overeenkomsten tussen Bieders onderling, tussen Bieders en Aanbieders, of tussen Bieders en derden. Koi-Kiyoubai kan niet aansprakelijk worden gehouden voor schade ontstaan door het niet en/of niet tijdig reageren van Bieder op een sluiten van een Veiling, het afwijzen en/of weigeren van bestellingen, het niet nakomen van definitieve bestellingen en/of elke andere schade en kosten die de Bieder lijdt als gevolg van een handeling van (een) andere Bieder (s).
5.5 Indien Bieder meent dat hij/zij schade heeft geleden, kan hij/zij het gebruik van de Dienst staken, en/of zijn/haar Account verwijderen, onverminderd het bepaalde in artikel 13.

Artikel 6 Biedingen
6.1 Bieder erkent dat de Aanbieder voorwaarden kan stellen bij de Veiling, en dat deze voorwaarden van toepassing zullen zijn op de overeenkomst die tussen Bieder en Aanbieder gesloten kan worden.
6.2 Bieder verplicht zich tot het, uiterlijk binnen 5 dagen na het winnen van een veiling, betalen van de in de Bieding genoemde prijs aan Aanbieder voor hetgeen in de Veiling wordt aangeboden, plus de daarbij genoemde Veilingkosten aan Koi-Kiyoubai, in het geval hij/zij de Veiling wint (zie artikel 7). In het geval de Veiling een product of dienst betreft met zeer korte houdbaarheid cg. geldigheid kan deze termijn worden verkort.
6.3 Het plaatsen van biedingen is, onverminderd het bepaalde in de artikelen 6.1 en 6.2, kosteloos.

Artikel 7 Hoogste bod op een Veiling
7.1 Een Bieder zal een overeenkomst sluiten met de Aanbieder, in het geval hij/zij het hoogste bod heeft bij het sluiten van de Veiling.
7.2 De overeenkomst tussen Bieder en Aanbieder komt tot stand zodra Bieder de bevestiging van de aanvaarding door Aanbieder per e-mail heeft ontvangen.
7.3 De geldigheid van de Voucher vervalt in het geval na de geboekte datum er sprake is van een “No Show”, tenzij Bieder en Aanbieder onderling hierover andere afspraken maken of gemaakt hebben.
7.4 Indien de Voucher geen einddatum / periode vermeldt, dan verstrijkt de geldigheidsduur van de Voucher uiterlijk één (1) jaar na de ontvangst daarvan.
7.5 Koi-Kiyoubai is niet aansprakelijk voor schade die de Bieder mocht lijden door eventuele onjuiste, vervalste of verlopen Vouchers.
7.6 Na aanvaarding van de bestelling door Aanbieder, zoals bepaald in artikel 7.2, kan de overeenkomst tussen Bieder en Aanbieder niet meer worden gewijzigd of geannuleerd, tenzij anders is of wordt overeengekomen tussen Bieder en Aanbieder.

Artikel 8 Betaling
8.1 Na het winnen van de Veiling zal Bieder binnen 5 dagen na het winnen van een veiling aan Koi-Kiyoubai de overeengekomen prijs voor de Veiling plus de Veilingkosten betalen. De overeengekomen prijs betreft het bedrag van het bod waarmee Bieder de Veiling heeft gewonnen, met inachtneming van de eventuele voorwaarden van de Veiling.
8.2 Koi-Kiyoubai zal de door Bieder betaalde prijs, exclusief kosten, binnen dertig (30) dagen na levering door Aanbieder aan Bieder (zie artikel 8.9), aan Aanbieder doorbetalen.
8.3 Alle te betalen prijzen zijn inclusief omzetbelasting (BTW).
8.4 Alle prijzen zijn steeds in euro’s. Bieder dient alle betalingen in euro’s te voldoen.
8.5 Ten aanzien van de door Bieder betaalde en/of verschuldigde bedragen, leveren de relevante documenten en gegevens uit de administratie van Koi-Kiyoubai volledig bewijs op, onverminderd het recht van Bieder tot het leveren van tegenbewijs.
8.6 De betaling vindt plaats via een beveiligde betaalomgeving van een derde partij, zoals iDeal, MisterCash of een creditcardmaatschappij. Koi-Kiyoubai heeft hierop geen invloed en is dan ook niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor het gebruik of het niet kunnen gebruiken van deze betaalomgeving.
8.7 Indien Bieder de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, kan Koi-Kiyoubai door middel van automatische incasso het verschuldigde bedrag incasseren. Hiervoor zal Koi-Kiyoubai extra kosten a € 2,50 in rekening brengen.
8.8 Indien Bieder thans de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen (zijnde fatale) termijn betaalt, is Bieder, zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag de wettelijke rente, zoals is bedoeld in artikel 6:119 van het Burgerlijk Wetboek, verschuldigd. Indien Bieder nalatig blijft de vordering te voldoen, kan Koi-Kiyoubai de vordering uit handen geven, alsmede zal Bieder, naast het als dan verschuldigde totale bedrag, tevens gehouden zijn tot volledige vergoeding van alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, waaronder begrepen alle kosten van advocaten en externe deskundigen. Bij niet nakoming van de hiervoor vermelde betalingsvoorwaarden is de klant van rechtswege in verzuim zonder dat enige nadere ingebrekestelling is vereist. In dat geval is Koi-Kiyoubai – onverminderd haar overige rechten – gerechtigd om vanaf het verstrijken van de betalingstermijn 1% rente per maand bij de klant in rekening te brengen. Hierbij geldt dat een gedeelte van een maand als gehele maand wordt beschouwd. Wanneer de klant in gebreke is gebleven is daarover de volgende forfaitaire schadevergoeding verschuldigd:
15% van het bedrag van de hoofdsom van de vordering over de eerste € 2.500,- van de vordering;
10% van het bedrag van de hoofdsom van de vordering over de volgende € 2.500,- van de vordering;
5% van het bedrag van de hoofdsom van de vordering over de volgende € 5.000,- van de vordering;
1% van het bedrag van de hoofdsom van de vordering over de volgende € 190.000,- van de vordering;
0,5% over het meerdere van de hoofdsom met een maximum van € 6.775,-;
De vergoeding bedraagt ten minste € 40,-.
Het verstrijken van de betaaltermijn stelt de klant die zijn woonplaats heeft in België van rechtswege in gebreke zonder dat een aanmaning vereist is. Vanaf het verstrijken van de betaaltermijn zijn automatisch en zonder voorafgaande ingebrekestelling verwijlintresten verschuldigd a 12% op jaarbasis alsook een forfaitaire schadevergoeding van 10% op het totale factuurbedrag met een minimum van € 50,-.
8.9 Bieder vrijwaart Koi-Kiyoubai tegen iedere aanspraak van Aanbieder op of voortvloeiend uit het niet, niet deugdelijk of niet tijdig nakomen van betalingsverplichtingen door Bieder.
8.10 Aanbieder zal de producten en/of diensten van de gesloten Veiling aan de winnende Bieder leveren. Koi-Kiyoubai is hier geen partij bij.
8.11 Indien Bieder een gewonnen veiling annuleert zal hiervoor per geannuleerde veiling minimaal € 9,95 annuleringskosten doorbelast worden. De gewonnen veiling wordt pas geannuleerd na ontvangst van de annuleringskosten. Indien een vordering uit handen gegeven is kan niet meer geannuleerd worden.
8.12 Indien een gewonnen product/belevenis of overnachting niet binnen 14 dagen, na afsluiting en kennisgeving (via mail) van het gewonnen item, betaald wordt zal het account van de bieder worden geblokkeerd. Tevens vervalt dan het veiling item waardoor dit product niet meer betaald kan worden en dus niet geleverd zal worden (na 14 dagen). De betalingsverplichting voor minimaal € 9,95 aan annuleringskosten blijft onverminderd bestaan. Indien uw account wordt geblokkeerd treed artikel 13.2 in.

Artikel 9 Intellectuele Eigendomsrechten
9.1 De Intellectuele Eigendomsrechten met betrekking tot de Website en de Dienst, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de Intellectuele Eigendomsrechten op de teksten, afbeeldingen, vormgeving, foto’s, software, audiovisueel materiaal en overige materialen berusten bij Koi-Kiyoubai en/of haar licentiegevers.
9.2 Onder de voorwaarden zoals gesteld in deze Algemene Voorwaarden, verleent Koi-Kiyoubai de Bieder een beperkt, persoonlijk, herroepelijk, niet-exclusief, niet (sub-)licentieerbaar, niet-overdraagbaar recht om de Dienst te gebruiken.
9.3 Het is uitdrukkelijk niet toegestaan de Dienst, de Website en/of andere gegevens te kopiëren, openbaar te maken, voor directe of indirecte commerciële doeleinden te gebruiken of voor enig ander doeleinde te gebruiken dan de in deze Algemene Voorwaarden genoemde doeleinden, tenzij Koi-Kiyoubai of de betreffende rechthebbende daar uitdrukkelijk en schriftelijk toestemming voor heeft gegeven.
9.4 Het is de Bieder niet toegestaan om kennisgevingen of vermeldingen met betrekking tot Intellectuele Eigendomsrechten te verwijderen, onleesbaar te maken, te verbergen of te wijzigen.
9.5 Niets in deze Algemene Voorwaarden is bedoeld om enige Intellectuele Eigendomsrechten aan de Bieder over te dragen. Het gebruik dat de Bieder mag maken van de Dienst is beperkt tot hetgeen in deze Algemene Voorwaarden is beschreven. De Bieder zal geen handelingen verrichten die inbreuk kunnen maken op de Intellectuele Eigendomsrechten van Koi-Kiyoubai, haar licentiegevers, andere Bieders, Aanbieders en/of derden, zoals het registeren van domeinnamen, merken of Google Adwords zoektermen (keywords) die lijken op of identiek zijn aan enig teken waarop Koi-Kiyoubai, haar licentiegevers, andere Bieders, Aanbieders en/of derden Intellectuele Eigendomsrechten kunnen doen gelden. Bieder erkent en aanvaardt dat enig ongeoorloofd gebruik van teksten, afbeeldingen, vormgeving, foto’s, software, audiovisueel materiaal en/of overige materialen waarop Intellectuele Eigendomsrechten rusten, inbreuk maakt op deze Algemene Voorwaarden en op de toepasselijke wetgeving.

Artikel 10 Privacy
10.1 De Bieder zal gedurende het gebruik van de Dienst, waaronder begrepen maar niet beperkt tot het aanmaken van een Account door Bieder, (Persoons)gegevens verstrekken aan Koi-Kiyoubai. Deze (Persoons)gegevens zullen worden verwerkt conform het Privacy Beleid (te vinden op www.Koi-Kiyoubai.nl/veiligheid-en-privacy) van Koi-Kiyoubai en de Wet bescherming persoonsgegevens.

Artikel 11 Aansprakelijkheid en vrijwaring
11.1 De aansprakelijk van Koi-Kiyoubai voor schade als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst tussen Bieder en Koi-Kiyoubai, dan wel uit onrechtmatige daad of anderszins, is beperkt tot de vergoeding van directe schade, tot maximaal het bedrag van de betaalde Veilingkosten. Onder directe schade wordt verstaan alle schade bestaande uit:
(i) schade direct toegebracht aan stoffelijke zaken (“zaakschade”);
(ii) redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade voor zover betrekking hebbende op de directe schade zoals hier bedoeld is; en
(iii) redelijke en aantoonbare kosten die Gebruiker heeft gemaakt ter voorkoming of beperking van de directe schade zoals hier bedoeld.
11.2 De aansprakelijkheid van Koi-Kiyoubai voor indirecte schade is uitgesloten. Onder indirecte schade wordt verstaan alle schade die geen directe schade is, zoals bedoeld in artikel 12.5. Daaronder wordt in ieder geval begrepen, maar niet beperkt tot, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade door verlies van gegevens, schade door materialen of programmatuur van derden en schade verband houdende met de inschakeling van door Bieder aan Koi-Kiyoubai voorgeschreven toeleveranciers.
11.3 De in de voorgaande leden bedoelde uitsluitingen en beperkingen komen te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Koi-Kiyoubai of haar bedrijfsleiding.
11.4 Tenzij nakoming door Koi-Kiyoubai blijvend onmogelijk is, ontstaat de aansprakelijkheid van Koi-Kiyoubai wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst slechts indien Bieder Koi-Kiyoubai onverwijld schriftelijk in gebreke stelt, waarbij een zo volledig en gedetailleerd mogelijk omschrijving van de tekortkoming wordt gegeven, en Koi-Kiyoubai een redelijke termijn voor de zuivering van de tekortkoming stelt, en Koi-Kiyoubai ook na die termijn toerekenbaar blijft tekortschieten in de nakoming van haar verplichtingen.
11.5 Iedere vordering tot schadevergoeding door Bieder tegen Koi-Kiyoubai vervalt door het enkele verloop van twaalf (12) maanden na het ontstaan van de vordering, mits Bieder Koi-Kiyoubai spoedig van de schade op de hoogte heeft gesteld.
11.6 Bieder vrijwaart Koi-Kiyoubai tegen alle schade die Koi-Kiyoubai mocht lijden als gevolg van gebruik van de Dienst door andere Bieders en/of Aanbieders.
11.7 Bieder vrijwaart Koi-Kiyoubai eveneens tegen alle kosten die zij moet maken teneinde te voldoen aan een verzoek, bevel en/of vonnis inhoudende het opleggen van een verbod of bevel in verband met Biedingen respectievelijk Koi-veilingen.
11.8 Het bepaalde in dit artikel 12, alsmede alle andere beperkingen en uitsluitingen van aansprakelijkheid genoemd in deze Algemene Voorwaarden gelden mede ten gunste van alle (rechts)personen waarvan Koi-Kiyoubai zich bij de uitvoering van de Overeenkomst bedient.
11.9 Koi-Kiyoubai aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade waarvoor de gebruikelijke reis- en annuleringsverzekeringen dekking plegen te bieden.
11.10 Alle koi-veilingen zijn onder voorbehoud van technische storingen, waarvoor Koi-Kiyoubai geen aansprakelijkheid aanvaardt.

Artikel 12 Beëindiging
12.1 Bieder heeft het recht om op elk gewenst moment het gebruik van de Dienst te stoppen, en zijn/haar Account te verwijderen.
12.2 In aanvulling op de andere (rechts)middelen die Koi-Kiyoubai ten dienste staan, is Koi-Kiyoubai te allen tijde zonder opgave van redenen en zonder voorafgaande uitleg, gerechtigd om de activiteiten van Bieder in verband met de Dienst (tijdelijk) te beperken, (tijdelijk) buiten gebruik te stellen, het Account van de Bieder tijdelijk of blijvend stop te zetten en/of te verwijderen, een waarschuwing te doen uitgaan, de Dienst te beëindigen of te weigeren om de Dienst aan de Bieder te verlenen, in het bijzonder – maar niet daartoe beperkt – indien Bieder handelt in strijd met deze Algemene Voorwaarden. Koi-Kiyoubai zal hiervoor op geen enkele wijze aansprakelijk of schadeplichtig zijn jegens de Bieder.
12.3 Voor het heractiveren van een account is het noodzakelijk dat de openstaande gewonnen veiling items door de bieder worden geannuleerd tegen een prijs van minimaal €9,95 per veiling item.

Artikel 13 Inschakeling van derden
13.1 Koi-Kiyoubai mag rechten en verplichtingen die uit de overeenkomst voortvloeien overdragen aan derden en zal Bieder daarvan op de hoogte stellen.
13.2 Bieder is niet gerechtigd de rechten en/of verplichtingen uit de overeenkomst tussen Bieder en Koi-Kiyoubai aan een derde te verkopen en/of over te dragen.

Artikel 14 Contact
14.1 Koi-Kiyoubai kan worden gecontacteerd via de contactgegevens zoals vermeld op www.Koi-Kiyoubai.nl/contact.

Artikel 15 Toepasselijk recht
15.1 De overeenkomst tussen Bieder en Koi-Kiyoubai, het gebruik van de Dienst en deze Algemene Voorwaarden worden beheerst door Nederlands recht. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitgesloten.
15.2 Alle geschillen, welke tussen Koi-Kiyoubai en Bieder mochten ontstaan, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Lelystad.